Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku – parc.č. 1994/7 lokalita Za rybníkom