Stanovisko k zámeru zriadenia zvieracieho krematória