Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

V súčasnosti je na národnej úrovni realizovaný zaujímavý projekt, ktorý má veľkú spoločenskú dôležitosť. Vychádza totiž z požiadaviek cieľových skupín i celej spoločnosti. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie služieb obetiam trestných činov, pričom veľkú pozornosť venuje aj predchádzaniu rôznej kriminality. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a aktuálne je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude projekt zaoberať, je aj mládež. Za zmienku stojí aj fakt, že ide o pilotný projekt, ktorý v takomto rozsahu doposiaľ nerealizoval žiaden členský štát EÚ. Slovenská republika má teda v tejto oblasti prvenstvo.

Projekt vychádzal z faktu, že doteraz boli služby pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýbalo ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam, bolo preto vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.

Kontaktné body, ktoré sú zriadené v každom krajskom meste, poskytujú občanom viaceré služby – špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre pracovné sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.

Kontaktný bod v Bratislave má už za sebou viaceré prípady, počas ktorých pomohol svojim klientom vymaniť sa z veľkých životných problémov. Za zmienku stojí nedávny prípad, kedy po nahlásení domáceho násilia páchaného na seniorovi, bol páchateľ vďaka rýchlemu konaniu do troch dní predvedený a umiestnený do vyšetrovacej väzby. Úspechom bol aj nečakaný pozitívny zvrat v prípade, ktorý na začiatku vyzeral v neprospech podvedeného seniora. Okrem uvedených vzorových prípadov uskutočnili pracovníci Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR množstvo preventívnych besied pre cieľové skupiny. O tom, že práca je odvádzaná na kvalitnej úrovni, svedčia pozitívne spätné väzby od všetkých oslovených. Úlohou pracovníkov Kontaktného bodu je totiž aj aktívna práca v teréne, čo prakticky znamená, že ich pôsobiskom je celý Bratislavský kraj.

Adresa:

Kontaktný bod Bratislava

Okresný úrad Bratislava – Klientske centrum

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Po – Pia: 07:30 – 15:30-hod.

Tel.: 09610 46 014

 Pozn. O podrobnostiach budeme informovať v nasledujúcom čísle.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.