Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia, oznamujeme adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

e- mailová adresa: oudolany@dolany.sk

 

v listinnej forme na adresu:

Obec Doľany

Doľany č. 169

900 88  Doľany

Slovenská republika

 

Žiadosť o voľbu poštou je potrebné zaslať najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb.