Mesiac: <span>november 2019</span>

Obec vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Predmetom súťaže je predkladanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľnosti a to jednotlivo, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, v katastrálnom území Doľany, obec Doľany, okres Pezinok, pozemku, lokalita: Za rybníkom,

a to konkrétne:

– parcela registra „C“ č. 1994/7, Ostatné plochy, o výmere 27200 m.,

ktoré je vo výlučnom vlastníctve Obce Doľany, zapísaná na liste vlastníctva č. 1246

 

Verejná obchodná súťaž Za rybníkom

Situačná mapa

Pozvánka na stretnutie starostu s obyvateľmi obce

Pozvánkana stretnutie starostu s obyvateľmi obce dňa 19.11.2019 o 17:00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Cieľom stretnutia je, zisťovanie potrieb miestnej komunity v oblasti rozvoja kultúry. 

Chceme vedieť odpoveď napríklad na nasledujúce otázky:

  • Je potrebné udržiavať naše kultúrne dedičstvo živé a funkčné? 
  • Je potrebné zrekonštruovať mestskú vežu?
  • Aké kultúrne a spoločenské akcie v našej obci chýbajú?

Príďte vyjadriť svoj názor k dianiu v obci a pomôžete tak v efektívnejšiemu vynakladaniu prostriedkov obce

Pozvánka_stretnutie

Výdaj kompostérov

Oznamujeme občanom, ktorí si ešte nevyzdvihli kompostér, že ďalší termín ich  vydávania je sobota 30.11.2019 od 9.00 hod. – 12.00 hod. v Sklade hasičskej výzbroje a výstroje (pri bytovke).