Mesiac: <span>december 2019</span>

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Doľany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 oznamuje,  

že na základe  žiadosti Ing. Ľudmily Vodnákovej,  bytom Bratislavská 122, Pezinok  bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub  1 ks dreviny (orech),

nachádzajúcej sa na pozemku reg. „C“ parc.č. 548/1 (záhrada) v  k.ú. Doľany . Zdôvodnenie žiadosti: z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého má devina malú pravdepodobnosť prežitia .

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na https://www.dolany.sk/.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: oudolany@dolany.sk.

Zmeny cestovného poriadku od 15.12.2019

Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019

102423 Bratislava – Doľany – Trnava, IDS BK 566

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia. Na linke neboli vykonané žiadne zmeny k 15.12.2019.

102425 Bratislava – Trstín – Chtelnica – Výlukový CP, IDS BK 576

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 3 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 7:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 8:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 8:47 hod.

Spoj č. 9 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 12:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 13:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 13:47 hod.

Spoj č. 13 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 13:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 14:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 14:47 hod.

Spoj č. 17 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 15:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 15:47 hod.

Spoj č. 21 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 15:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 16:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 16:47 hod.

Spoj č. 27 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 17:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 18:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 18:47 hod.

Spoj č. 31 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 18:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 19:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 19:47 hod.

Spoj č. 125 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 17:47 hod.

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 4:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., zmena znamienka na ( ) a zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 4:51 hod.

Spoj č. 8 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 5:16 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:50 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 5:21 hod.

Spoj č. 12 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 5:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:50 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 5:51 hod.

Spoj č. 16 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 6:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:20 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 6:51 hod.

Spoj č. 36 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 16:31 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:05 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 16:36 hod.

Spoj č. 42 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 17:31 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 18:22 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 17:36 hod.

Spoj č. 46 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 12:01 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 13:35 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 12:06 hod.

Spoj č. 104 (6+) – s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., zrušený

102429 Bratislava – Pezinok – Modra – Častá – Štefanová, IDS BK 550

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Doľany, kostol o 4:22 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:10 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 4:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:10 hod.

Spoj č. 10 (X10) – s odchodom Doľany, kostol o 5:22 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:10 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 5:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:10 hod.

Spoj č. 14 (X10) – s odchodom Doľany, kostol o 6:22 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:10 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 6:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:10 hod.

Spoj č. 20 (X10) – s odchodom Doľany, kostol o 7:07 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:55 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 7:05 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:51 hod.

Spoj č. 106 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 5:01 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:49 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany o 5:06 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:49 hod.

010559 Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň, IDS BK 559

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 17 (X10) – s odchodom Doľany o 16:25 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod., zmena znamienka na „X“, zmenený na čas s odchodom Štefanová, Jednota o 16:29 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod.

Spoj č. 19 (X10) – s odchodom Doľany o 17:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 17:56 hod., zrušený

Nový spoj č. 25 (X11) – s odchodom Doľany o 9:35 hod. a s príchodom Budmerice, nám. o 9:47 hod.

Nový spoj č. 27 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 10:39 hod. a s príchodom Budmerice, nám. o 10:47 hod.

Spoj č. 117 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 16:29 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod., zrušený

Nový spoj č. 2 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 4:53 hod. a s príchodom Doľany o 4:58 hod.

Nový spoj č. 8 (X11) – s odchodom Budmerice, nám. o 11:13 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 11:18 hod. 

Spoj č. 18 (X10) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Doľany o 17:28 hod., zmena znamienka na „X“, zmenený čas s príchodom Štefanová, Jednota o 17:18 hod.

Spoj č. 20 (X10) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:04 hod. a s príchodom Doľany o 18:23 hod., zrušený

Spoj č. 22 (X10) – s odchodom Budmerice, nám. o 9:25 hod. a s príchodom Doľany o 9:35 hod., zmena znamienka na „X“

Spoj č. 118 (X11) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 17:18 hod., zrušený

102423 102425 102429 010559

Malokarpatský slávik 15. – 16. 5. 2020

Súťaž spevákov amatérov – populárnej piesne

Organizátor súťaže: Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 1. Podmienkou účasti v súťaži je povinnosť zúčastniť sa výberového konkurzu, ktorý sa uskutoční 15. 5. 2020 v Kultúrnom dome v Budmericiach

(bez účasti verejnosti, okrem sprievodu – rodičov, pedagógov).

Súťažné finále sa uskutoční 16. 5. 2020 v Budmericiach, v parku Budmerického kaštieľa ako súčasť programu podujatia „Budmerická fazulovica“ pred obecenstvom a pozvanými médiami (2000 – 5000 divákov). Ubytovanie na základe prihlášky zabezpečí v Budmericiach organizátor, platí súťažiaci (12,-€ osoba/noc).

Do finálového galaprogramu postúpi maximálne 25 interpretov vybraných odbornou porotou.

Do výberového konkurzu si uchádzači pripravia dve súťažné piesne zo žánrovej oblasti populárnej hudby. Iný žáner nie je predmetom súťaže.

Vlastná tvorba je vítaná!

NOVÉ : Podmienkou účasti je , že jedna pieseň musí byť slovenská. Pri interpretácii v iných jazykoch sa bude vyžadovať správna výslovnosť. Každý súťažiaci môže mať vlastný hudobný sprievod  (potrebný hudobný nástroj si interpret zabezpečí individuálne), podkladovú melódiu na CD, USB (bez spevu).

 

Súťaží sa vo vekových kategóriách:

 1. kategória10 – 13 roční                III. kategória  19 – 30 roční                        V. kategória – vlastná tvorba
 2. kategória14 – 18 roční               IV. kategória  31 – neobmedzene

 

 1. Cieľom súťaže je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, vyhľadávať nádejné talenty a dať možnosť talentovaným spevákom prezentovať sa na verejnosti.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vo veku od 10 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená.

Pri výbere piesní z hľadiska dramaturgie organizátor odporúča výber tak, aby jedna bola v rýchlejšom a druhá v pomalom tempe. Súťažné piesne treba interpretovať bez textovej predlohy. Oblečenie súťažiacich by malo byť adekvátne súťažnej atmosfére, repertoáru.

 

 1. Podmienkou účasti vo výberovom konkurze je vyplnenie a odoslanie PRIHLÁŠKY do 30. marca 2020 na adresu Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra, alebo mailom na mladenovova@moska.sk a zaplatenie nominačného poplatku 20,-€. Platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Malokarpatského osvetového strediska v Modre , IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 1939,

VS: 052020 do poznámky uveďte meno účastníka. Doklad o zaplatení nominačného poplatku (fotokópia ústrižku, naskenuj) priložte k prihláške. Nominačný poplatok sa nevracia. Z pozbieranej sumy budú hradené organizačné výdavky, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Prihlášku i poplatok je možné odovzdať osobne v MOS Modra.

 

 1. Odbornú porotu menuje riaditeľka MOS Modra.

 

 1. Porota bude hodnotiť intonáciu, súhru s hudobným sprievodom, pohybovú kultúru a celkový dojem z interpretácie.

V jednotlivých kategóriách budú udelené ceny 1. miesto, 2., 3. miesto a zo všetkých súťažiacich bude vyhlásený jeden – Laureát Malokarpatský slávik roku 2020.

 

 1. Špeciálnou cenou bude Cena divákov.

 

 1. Organizátor neprepláca zúčastneným uchádzačom dopravu a iné náklady spojené s účasťou na súťaži.

Informácie: Darina Mladenovová, t.č.: 0918 971 090, e-mail: mladenovova@moska.sk, www.moska.sk. Odoslaním prihlášky súhlasíte so zverejnením videozáznamu a fotografií podujatia Malokarpatský slávik 2020 na účely propagácie súťaže a MOS v médiách a na webovej stránke.

 

Malokarpatský slávik 2020 propozície

 

Pozvánka na prednášku – kompostovanie v kompostéroch

Dátum: 12. decembra 2019 (štvrtok) o 18:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom v Doľanoch

Lektor: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

Program:

 • čo kompostovať a čo nie
 • ako kompostovať efektívne
 • ako si vyrobiť kvalitný kompost v domácich podmienkach
 • využitie kompostu na záhrade
 • diskusia

Stačí, ak sa za domácnosť zúčastní aspoň 1 osoba.

Tešíme sa na Vás!

Prednáška 12.12.2019 v KD- Kompostovanie v kompostéroch