Malokarpatský slávik 15. – 16. 5. 2020

Súťaž spevákov amatérov – populárnej piesne

Organizátor súťaže: Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  1. Podmienkou účasti v súťaži je povinnosť zúčastniť sa výberového konkurzu, ktorý sa uskutoční 15. 5. 2020 v Kultúrnom dome v Budmericiach

(bez účasti verejnosti, okrem sprievodu – rodičov, pedagógov).

Súťažné finále sa uskutoční 16. 5. 2020 v Budmericiach, v parku Budmerického kaštieľa ako súčasť programu podujatia „Budmerická fazulovica“ pred obecenstvom a pozvanými médiami (2000 – 5000 divákov). Ubytovanie na základe prihlášky zabezpečí v Budmericiach organizátor, platí súťažiaci (12,-€ osoba/noc).

Do finálového galaprogramu postúpi maximálne 25 interpretov vybraných odbornou porotou.

Do výberového konkurzu si uchádzači pripravia dve súťažné piesne zo žánrovej oblasti populárnej hudby. Iný žáner nie je predmetom súťaže.

Vlastná tvorba je vítaná!

NOVÉ : Podmienkou účasti je , že jedna pieseň musí byť slovenská. Pri interpretácii v iných jazykoch sa bude vyžadovať správna výslovnosť. Každý súťažiaci môže mať vlastný hudobný sprievod  (potrebný hudobný nástroj si interpret zabezpečí individuálne), podkladovú melódiu na CD, USB (bez spevu).

 

Súťaží sa vo vekových kategóriách:

  1. kategória10 – 13 roční                III. kategória  19 – 30 roční                        V. kategória – vlastná tvorba
  2. kategória14 – 18 roční               IV. kategória  31 – neobmedzene

 

  1. Cieľom súťaže je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, vyhľadávať nádejné talenty a dať možnosť talentovaným spevákom prezentovať sa na verejnosti.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vo veku od 10 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená.

Pri výbere piesní z hľadiska dramaturgie organizátor odporúča výber tak, aby jedna bola v rýchlejšom a druhá v pomalom tempe. Súťažné piesne treba interpretovať bez textovej predlohy. Oblečenie súťažiacich by malo byť adekvátne súťažnej atmosfére, repertoáru.

 

  1. Podmienkou účasti vo výberovom konkurze je vyplnenie a odoslanie PRIHLÁŠKY do 30. marca 2020 na adresu Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra, alebo mailom na mladenovova@moska.sk a zaplatenie nominačného poplatku 20,-€. Platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Malokarpatského osvetového strediska v Modre , IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 1939,

VS: 052020 do poznámky uveďte meno účastníka. Doklad o zaplatení nominačného poplatku (fotokópia ústrižku, naskenuj) priložte k prihláške. Nominačný poplatok sa nevracia. Z pozbieranej sumy budú hradené organizačné výdavky, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Prihlášku i poplatok je možné odovzdať osobne v MOS Modra.

 

  1. Odbornú porotu menuje riaditeľka MOS Modra.

 

  1. Porota bude hodnotiť intonáciu, súhru s hudobným sprievodom, pohybovú kultúru a celkový dojem z interpretácie.

V jednotlivých kategóriách budú udelené ceny 1. miesto, 2., 3. miesto a zo všetkých súťažiacich bude vyhlásený jeden – Laureát Malokarpatský slávik roku 2020.

 

  1. Špeciálnou cenou bude Cena divákov.

 

  1. Organizátor neprepláca zúčastneným uchádzačom dopravu a iné náklady spojené s účasťou na súťaži.

Informácie: Darina Mladenovová, t.č.: 0918 971 090, e-mail: mladenovova@moska.sk, www.moska.sk. Odoslaním prihlášky súhlasíte so zverejnením videozáznamu a fotografií podujatia Malokarpatský slávik 2020 na účely propagácie súťaže a MOS v médiách a na webovej stránke.

 

Malokarpatský slávik 2020 propozície