Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Doľany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 oznamuje,  

že na základe  žiadosti Ing. Ľudmily Vodnákovej,  bytom Bratislavská 122, Pezinok  bolo začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu

na výrub  1 ks dreviny (orech),

nachádzajúcej sa na pozemku reg. „C“ parc.č. 548/1 (záhrada) v  k.ú. Doľany . Zdôvodnenie žiadosti: z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého má devina malú pravdepodobnosť prežitia .

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na https://www.dolany.sk/.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: oudolany@dolany.sk.