Šmýkačky, hojdačky a smiech – Výstavba detského ihriska

Predmet zákazky rieši vybudovanie detského ihriska. Úpravami vonkajšieho areálu sa vytvoria herné a oddychové zóny. Výber prvkov v herných zónach je prispôsobený veku detí. Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii.

 

Výzva na predkladanie ponúk:

Výzva – na predkladanie ponúk – Šmýkačky, hojdačky a smiech – Výstavba detského ihriska

Prílohy:

Príloha č.1 Výkaz Výmer

 

Príloha č 2-1 00 PROJEKT DI

Príloha č 2-2 01 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

Príloha č 2-3 02 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

Príloha č 2-4 03 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA

Príloha č 2-5 TL 1

Príloha č 2-6 TL 2

Príloha č 2-7 TL 3

Príloha č 2-8 TL 4

Príloha č 2-9 TL 5

 

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo

 

Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií