Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19