Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 Opatrenia ÚVZ platné od 10.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto 

opatrenia: 

A) S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: 

– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, 

– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, 

2 

– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

– potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín, 

– odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, 

– odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov. 

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča: 

– v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním), 

– pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod, 

– vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu, 

– ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky, 

– vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, 

– nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu, 

– prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné, 

– nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, 

– využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch, 

3 

– pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest. 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel), 

– ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, 

– obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk, 

– príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu. 

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), 

– odporúča sa cestujúcim sedieť na zadných sedadlách, 

– odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, 

– vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), 

– upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy), 

– dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov). 

4 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo – wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), 

– vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky, 

– pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. 

Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné: 

– pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu), 

– prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, 

– pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky, 

– pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok, 

– na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie, 

5 

– na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m, 

– na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok, 

– na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia), 

– pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich, 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

Prevádzky akvaparkov a kúpalísk sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 zákazníkov, 

– prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke. 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), 

– po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, 

– pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice). 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

– zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, 

– odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala. 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, 

6 

– pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov). 

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné: 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, 

– v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania. 

B) S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. 

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 

– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

– zákaz podávania rúk, 

– pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 

7 

hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

– v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

– organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 

– podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 

– v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: 

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 

– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

– odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 

– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, 

– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), 

8 

– odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), 

– odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí: 

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

– zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, 

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 

– zákaz podávania rúk; 

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

C) Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti . 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020. 9 

O d ô v o d n e n i e 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. 

Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú charakteristické tri základné podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a prítomnosť vnímavej osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení COVID-19 v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania vybraných služieb. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID – 19 v Slovenskej republike vydal vyššie uvedené opatrenie, ktorým prevádzkovateľom prevádzok a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky. Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na populáciu. 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.