Mesiac: <span>október 2020</span>

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19

CELOPLOŠNÉ  TESTOVANIE  NA  COVID-19  V NAŠEJ  OBCI SA BUDE  KONAŤ 

V  SOBOTU  31.10.2020    NEDEĽU  1.11.2020 

OD 7:00 – 22:00

V KULTÚRNOM  DOME    J.  FÁNDLYHO

Vstup  pri Pošte  – Výstup cez terasu Kultúrneho domu 

Príchod občanov na odberné miesto podľa priloženého  abecedného harmonogramu

HARMONOGRAM Sobota

HARMONOGRAM Nedela

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID – 19- aktualizované

 

Vykurovacia sezóna

Opäť je tu jeseň. Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

OU Doľany zatvorený

Od 12.10.2020 – 23.10.2020 bude Obecný úrad v Doľanoch z technických príčin ZATVORENÝ. Vybavíme len úmrtie.

T.č. 033/6499 257

REŽIM NA PRACOVISKÁCH MINISTERSTVA VNÚTRA POČAS NÚDZOVÉHO STAVU

REŽIM NA PRACOVISKÁCH MINISTERSTVA VNÚTRA POČAS NÚDZOVÉHO STAVU pastedGraphic.png

Opäť pripomíname občanom, že od dnešného dňa prijalo Ministerstvo vnútra v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Opatrenia začnú platiť od pondelka 5. októbra až do odvolania.

DOPRAVNÉ INŠPEKTORÁTY

Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup na dopravný inšpektorát im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom.

Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla (malý technický preukaz) sa počas núdzového stavu nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

ODDELENIA DOKLADOV 

Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení.

V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov nebudú vydávať certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

pastedGraphic_3.pngEVIDENCIA ZBRANÍ pastedGraphic_3.png

pastedGraphic_2.pngNa úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných preukazov a zbrojných licencií ani žiadostí o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbrane.

link na sociálnu sieť  https://www.facebook.com/KRPZBA/,