Mesiac: <span>máj 2021</span>

Centrum sociálnych služieb Budmerice má voľné miesto

Centrum sociálnych služieb Budmerice má voľné miesto pre seniora, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.

 Záujemci o poskytovanie sociálnych služieb môžu volať na tel. číslo: 0917 147 312, príp. bližšie informácie podá osobne Bc. Štefánia Rampachová – vedúca zariadenia.

Oznam pre nájomníkov hrobových miest na cintoríne Doľany

Oznamujeme nájomníkom hrobových miest na cintoríne Doľany, že poplatky za hrobové miesta na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2030 sa budú vyberať od 24.5.2021 na Obecnom úrade v stránkových dňoch. Zároveň sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy. Informácie na tel. čísle 033/6499 257, mail: obecnyurad@dolany.sk

Zápis detí do Materskej školy Doľany na školský rok 2021/2022

Zápis detí do Materskej školy Doľany na školský rok 2021/2022

bude  prebiehať

od 17.5.2021 do 28.5.2021.

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.12.2021 budú prijaté od 2.9.2021, deti ktoré dovŕšia 3 roky do  30.6.2022  budú prijaté od 1.2.2022. Dieťa  sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a  sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.

 

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné

Oznam o zápise detí

Žiadosť o prijatie do MŠ Doľany – formulár

Informácie o materskej škole

Ako sa nestať obeťou alebo po­tenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

Našim spoločným cieľom je eliminovať podvody páchané najmä na najzraniteľnejších obyvateľoch. V tejto súvislosti sa obraciame na Vás s prosbou o zabezpečenie medializácie národnej kampane, aby sa tieto informácie dostali do povedomia čo najširšej verejnosti a predišli sme trestnej činnosti. Obzvlášť podvodom páchaných na senioroch.

V priloženom dokumente nájdete detaily, ako sa nestať obeťou falošných asistentov.

MINV SODB A4 scitanie SK