Zápis detí do Materskej školy Doľany na školský rok 2021/2022

Zápis detí do Materskej školy Doľany na školský rok 2021/2022

bude  prebiehať

od 17.5.2021 do 28.5.2021.

Podmienky na prijatie: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.12.2021 budú prijaté od 2.9.2021, deti ktoré dovŕšia 3 roky do  30.6.2022  budú prijaté od 1.2.2022. Dieťa  sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a  sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.

 

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné

Oznam o zápise detí

Žiadosť o prijatie do MŠ Doľany – formulár

Informácie o materskej škole