Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Milí rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
  • dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte jedno z nasledujúcich potvrdení:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Žiadame rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia do poštovej schránky pri Obecnom úrade v Doľanoch najneskôr do 6.8.2021.