OZNAM – žiadosti o poskytovanie hmotnej núdze pre občanov Ukrajiny

Občania Ukrajiny, ktorí  prichádzajú na územie SR, majú v zmysle  platných zákonov možnosť uplatnenia si nároku na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky.

Základnou podmienkou, pre uplatnenie nároku je, aby cudzinec, ktorý prichádza z Ukrajiny a chce požiadať o pomoc v hmotnej núdzi  sa  preukázal preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Uvedené doklady musia byť originálne.

Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka  – deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko môže ísť napr.  o starých  rodičov, iných príbuzných resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka a príspevky  tak, ako občanom SR, okrem príspevku na bývanie.  Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie.

V prípade, ak by sa deti utečencov integrovali do škôl  nevylučuje sa poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov  dieťaťa na cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo MŠ alebo ZŠ.

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, je úrad, kde sa cudzinec zdržiava.

Všetky užitočné informácie sú zverejnené na webovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane žiadostí, ktoré sú v anglickom, slovenskom a ukrajinskom jazyku.

Žiadosť i PHN UA vs SR

Žiadosť i PHN AJ vs SR