Mesiac: <span>marec 2022</span>

Dotácia na podporu výchovy a stravovania detí z Ukrajiny

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa,

ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“, pre účely poskytnutia finančných prostriedkov  ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Tlačivo vo formáte  A4:

  1. slovensko – ukrajinská verzia
  2. slovensko – anglická verzia

 

Tlačivo predkladať  obojstranne v  slovensko – ukrajinskej verzii, resp. slovensko – anglickej verzii.

cestne_vyhlasenie_SJ – AJ

cestne_vyhlasenie_SJ – UK

OZNAM – žiadosti o poskytovanie hmotnej núdze pre občanov Ukrajiny

Občania Ukrajiny, ktorí  prichádzajú na územie SR, majú v zmysle  platných zákonov možnosť uplatnenia si nároku na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky.

Základnou podmienkou, pre uplatnenie nároku je, aby cudzinec, ktorý prichádza z Ukrajiny a chce požiadať o pomoc v hmotnej núdzi  sa  preukázal preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Uvedené doklady musia byť originálne.

Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka  – deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko môže ísť napr.  o starých  rodičov, iných príbuzných resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka a príspevky  tak, ako občanom SR, okrem príspevku na bývanie.  Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie.

V prípade, ak by sa deti utečencov integrovali do škôl  nevylučuje sa poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov  dieťaťa na cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo MŠ alebo ZŠ.

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, je úrad, kde sa cudzinec zdržiava.

Všetky užitočné informácie sú zverejnené na webovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane žiadostí, ktoré sú v anglickom, slovenskom a ukrajinskom jazyku.

Žiadosť i PHN UA vs SR

Žiadosť i PHN AJ vs SR

Otváracie hodiny – Pošta Doľany

Vážení zákazníci,

Pošta Doľany pri Častej

bude v dňoch

od 14.03.2022 do 18.03.2022

z personálnych dôvodov

O T V O R E N Á

                        Po:       08:00 – 10:00

                        Ut:       08:00 – 10:00

                        St:       15:00 – 17:00

                        Št:       08:00 – 10:00

                        Pi:       zatvorené 

Najbližšia dostupná pošta Častá.

Ďakujeme za porozumenie

 

Jarné obdobie a lesné požiare

Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov, suchej trávy, pálením haluziny. Vo väčšine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare predchádzajú vzniku veľkých lesných (pozemných, korunových- rýchlo sa šíriacich, alebo podzemných dlho trvajúcich) požiarov. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru takéhoto druhu je človek a jeho nezodpovedné sa správanie. 

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. Mnohí pritom  oheň využívajú ako prostriedok pomoci pri vykonávaní spomínaných činností. Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán!“ Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie je za každých okolností zakázané a trestne sankcionované! Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. 

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania!  

Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich morálnych a ekonomických strát.       

                                                                                      

                                                                                                               OR HaZZ v Pezinku

Pozvánka – Prezentácia a verejná diskusia k možnosti vybudovania Domova pre seniorov

Vážení občania,

v nedeľu 13. marca o 16:00 hodine vás pozývame do KDJF v Doľanoch, kde sa bude konať prezentácia a verejná diskusia k možnosti vybudovania Domova pre seniorov u nás v obci.

Následne sa bude konať krst knihy Zabudnutý klenot z Ompitála – Konštantín Várdai, ktorej autorom je Ing. Daniel Ďurďovič.

Túto knihu si záujemcovia budú môcť zakúpiť v cene 5 eur.

Tešíme sa na vašu účasť.

Pošta Doľany pri Častej – otváracie hodiny

Pošta Doľany pri Častej

bude v dňoch

od 07.03.2022 do 11.03.2022

z personálnych dôvodov

O T V O R E N Á

                        Po:       08:00 – 09:30

                        Ut:       08:00 – 10:00

                        St:       15:00 – 17:00

                        Št:       08:00 – 10:00

                        Pi:       zatvorené 

Najbližšia dostupná pošta Častá.