Mesiac: <span>jún 2022</span>

Oznámenie o obmedzení dopravy

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Pezinku ( Pezinok – Vinosady – Modra)

  Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými treba počítať v plánovanom termíne od 30.06.2022 do 11.07.2022 z dôvodu recyklácie asfaltových zmesí za horúca : 

  • na úseku č.1 : cesta II/502 cca 20m za okružnou križovatkou smer obec Vinosady – vjazd do obce Vinosady,
  • na úseku č. 2: cesta II/502 výjazd z obce Vinosady – vjazd do mesta Modra.

Na uvedených úsekoch bude doprava riadená regulovčíkmi a cestná svetelná signalizácia bude naprogramovaná vždy po jednom jazdnom pruhu (v druhom jazdnom pruhu budú prebiehať stavebné práce). Uzávierky budú ponechané a riadené cestnou svetelnou signalizáciou aj počas nocí.

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a  boli obzvlášť opatrní. 

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania vyššie uvedených dopravných obmedzení. 

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.

30.06.2022 – recyjklácia vozovky – médiá

Pozvánka na spomienkovu slávnosť Cyrila a Metoda

P O Z V Á N K A

❖ na spomienkovú slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 3. júla 2022 v Doľanoch ❖

15:00

  • Pobožnosť v kostolíku sv. Leonarda
  • Kladenie vencov na hroby osobností
  • Pochod obcou v sprievode dychovej hudby

16:00

Program v kultúrnom dome

  • Privítanie hos., Jozef Mruškovič, starosta
  • Odkaz sv. Cyrila a Metoda, PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
  • Veľkí ľudia z malého Ompitálu – odkaz rodáka Juraja Palkoviča, PaedDr. Miroslav Holečko
  • Panelová výstava o živote a diele Juraja Fándlyho
  • Program spríjemní ženský spevácky zbor z Dolian a dobroty miestnych gazdiniek 

Pozvanka_Spomienkova slavnost_Dolany

Letné horúčavy zvyšujú riziko požiarov v prírode

Opäť je tu čas letných prázdnin, dovoleniek, ale i obdobie teplého dlhotrvajúceho  suchého počasia. Toto obdobie je vždy spojené s prácami na poliach, ale i s obavami hasičov z rozsiahlych požiarov. Taktiež sa tento letný čas využíva  na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v zahraničí a to za účelom oddychu. Spoločne môžeme obdobie leta charakterizovať ako obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké teploty,  tropické noci.

Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Podnikajú rôzne výlety do prírody, turistiku, prechádzky a iné voľnočasové aktivity. Je dôležité, aspoň nachvíľu zastaviť sa pri jednej z najobľúbenejších aktivít – návšteva lesa a s ňou spojené zakladanie ohňa. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Z malého ohníka sa razom môže stať nezastaviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne i nemateriálne škody. Hasiči upozorňujú, že je zakázané najmä fajčiť alebo používať otvorený oheň .

Práve v tomto období príroda ukazuje svoje čaro, kedy dozrieva obilie, plodiny a iné siatiny. Poľnohospodári využívajú na ich zber a spracovanie nielen ľudskú, ale čoraz častejšie technickú silu. Tá dokáže urýchliť a zefektívniť ťažko vykonávanú prácu ľuďmi. Všetky výrobné zariadenia a stroje sa musia udržiavať v určenom technickom stave, aby neboli príčinou vzniku požiaru napríklad pri žatevných prácach, kde sa intenzívne využíva ich univerzálna pomoc. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých nás. Preto by sme mali byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití.

Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Tie sa práve počas prázdnin pohybujú v blízkosti polí, stohov, pasienok a lúk bez dozoru. Častokrát sa pritom ich konanie stáva príčinou vzniku požiaru a následne sa oni sami môžu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho uhasenia požiaru dochádza k ujme na ich zdraví. V horšom scenári aj k úmrtiu následkom popálenín alebo udusenia sa.

V závere je potrebné zdôrazniť predovšetkým v tomto letnomobdobí, že je potrebné správať sa zodpovedne voči svojmu okoliu. Či už sa človek nachádza v lese, na poliach alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si dôsledky svojho úmyselného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia, žlté strniská a lesy plné života.

     Príjemné prežitie letných prázdnin Vám želajú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku.

 

kolektív požiarnej prevencie

OR HaZZ v Pezinku