Mesiac: <span>jún 2022</span>

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú  v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je 

  • výkon trestu odňatia slobody, 
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, 
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 SK