Mesiac: <span>september 2022</span>

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu 

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

V zmysle zákona č. č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  v znení neskorších predpisov bol pre územie Mikroregiónu Červený Kameň spracovaný spoločný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

Obstarávateľ: Mikroregión Červený Kameň, Združenie obcí, Hlavná168, 900 89 Častá

Názov dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej PHRSR MČK)

Riešené územie: obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová,Vištuk

Dokument PHRSR MČK je zverejnený na webovom sídle mikroregiónu, na adrese https://mck.sk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-kamen-na-roky-2021-2027-s-vyhladom-do-roku-2030/

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k predmetnému dokumentu doručiť do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené, na e-mailovú adresu: hana.hlubocka@gmail.com

Dátum zverejnenia:  13.09.2022

Dátum zvesenia:

Stavebný úrad z technických príčin zatvorený

Spoločný obecný úrad pre Obce Vištuk, Doľany, Častá, Dubová

Stavebný úrad, 900 86 Budmerice 534

pondelok dňa 12. septembra 2022 bude Spoločný obecný úrad-Stavebný úrad z technických príčin zatvorený .

Ďakujeme za pochopenie