Kultúra

Pozvánka na spomienkovu slávnosť Cyrila a Metoda

P O Z V Á N K A

❖ na spomienkovú slávnosť k sviatku sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 3. júla 2022 v Doľanoch ❖

15:00

 • Pobožnosť v kostolíku sv. Leonarda
 • Kladenie vencov na hroby osobností
 • Pochod obcou v sprievode dychovej hudby

16:00

Program v kultúrnom dome

 • Privítanie hos., Jozef Mruškovič, starosta
 • Odkaz sv. Cyrila a Metoda, PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
 • Veľkí ľudia z malého Ompitálu – odkaz rodáka Juraja Palkoviča, PaedDr. Miroslav Holečko
 • Panelová výstava o živote a diele Juraja Fándlyho
 • Program spríjemní ženský spevácky zbor z Dolian a dobroty miestnych gazdiniek 

Pozvanka_Spomienkova slavnost_Dolany

Dopravné obmedzenie v súvislosti s konajúcim sa kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “

Policajný zbor v súvislosti s kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “ konajúcim sa v dňoch od 03.09.2021 do 04.09.2021 upozorňuje na uzávierku cesty II/502, Dukelská ulica, Modra v dňoch od 02.09.2021( štvrtok ) času 12:00 hod. do dňa 06.09.2021 ( pondelok ) času 04:00 hod. 

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali prenosné dopravné značenia, ktorými bude označený úsek uzávierky cesty II/502, Dukelská ulica, Modra. 

 V súvislosti s uvedenou uzávierkou bude doprava odklonená cez Šúrsku a Dolnú ulicu na Štúrovu ulicu. Autobusové zastávky Modra, obchodný dom a Modra, Štefánikova budú zrušené. Autobusové spoje budú zastavovať na náhradnej zástavke Modra, Šúrska ulica. Spoj linky 545 (108403/23 ) v smere z Vištuku do Modry po Šúrskej ulici nebude premávať. Spoje linky 303410 Bratislava – Myjava obslúžia zastávku Modra, Štúrova.

    Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania kultúrneho podujatia.  

Modranské VínoHranie – obmedzenie cestnej premávky

Digitalizácia kultúrnej krajiny a pamiatok Malokarpatského kraja

Múzeum slovenskej keramickej plastiky pracuje na digitalizácii pamiatok a kultúrnej krajiny. Výskum by sa mal realizovať nasledujúcich päť rokov. Projekt zahŕňa pamiatky, architektúru a ďalší materiál aj z Vašej obce. Aby ste boli bližšie informovaní o čo v danom projekte ide, prikladáme informačný materiál k digitalizácii.

Digitalizácia Malokarpatského regiónu

 

Májový venček

Každoročne sa v predvečer 1. mája koná na našom námestí obľúbené podujatie Stavanie mája. Tento rok sa obec rozhodla podujatie z dôvodu celosvetovej pandémie zrušiť a „máj“ nepostaviť. Namiesto toho nám však námestie zdobí májový venček, ktorý nájdete v parku. Takto si máj lásky čas pripomenieme. Ďakujeme šikovným rukám, ktoré pomohli pri tvorbe. Veríme, že sa vám páči a poteší vaše oko. 🙂

Malokarpatský slávik 15. – 16. 5. 2020

Súťaž spevákov amatérov – populárnej piesne

Organizátor súťaže: Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 1. Podmienkou účasti v súťaži je povinnosť zúčastniť sa výberového konkurzu, ktorý sa uskutoční 15. 5. 2020 v Kultúrnom dome v Budmericiach

(bez účasti verejnosti, okrem sprievodu – rodičov, pedagógov).

Súťažné finále sa uskutoční 16. 5. 2020 v Budmericiach, v parku Budmerického kaštieľa ako súčasť programu podujatia „Budmerická fazulovica“ pred obecenstvom a pozvanými médiami (2000 – 5000 divákov). Ubytovanie na základe prihlášky zabezpečí v Budmericiach organizátor, platí súťažiaci (12,-€ osoba/noc).

Do finálového galaprogramu postúpi maximálne 25 interpretov vybraných odbornou porotou.

Do výberového konkurzu si uchádzači pripravia dve súťažné piesne zo žánrovej oblasti populárnej hudby. Iný žáner nie je predmetom súťaže.

Vlastná tvorba je vítaná!

NOVÉ : Podmienkou účasti je , že jedna pieseň musí byť slovenská. Pri interpretácii v iných jazykoch sa bude vyžadovať správna výslovnosť. Každý súťažiaci môže mať vlastný hudobný sprievod  (potrebný hudobný nástroj si interpret zabezpečí individuálne), podkladovú melódiu na CD, USB (bez spevu).

 

Súťaží sa vo vekových kategóriách:

 1. kategória10 – 13 roční                III. kategória  19 – 30 roční                        V. kategória – vlastná tvorba
 2. kategória14 – 18 roční               IV. kategória  31 – neobmedzene

 

 1. Cieľom súťaže je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, vyhľadávať nádejné talenty a dať možnosť talentovaným spevákom prezentovať sa na verejnosti.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vo veku od 10 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená.

Pri výbere piesní z hľadiska dramaturgie organizátor odporúča výber tak, aby jedna bola v rýchlejšom a druhá v pomalom tempe. Súťažné piesne treba interpretovať bez textovej predlohy. Oblečenie súťažiacich by malo byť adekvátne súťažnej atmosfére, repertoáru.

 

 1. Podmienkou účasti vo výberovom konkurze je vyplnenie a odoslanie PRIHLÁŠKY do 30. marca 2020 na adresu Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra, alebo mailom na mladenovova@moska.sk a zaplatenie nominačného poplatku 20,-€. Platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Malokarpatského osvetového strediska v Modre , IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 1939,

VS: 052020 do poznámky uveďte meno účastníka. Doklad o zaplatení nominačného poplatku (fotokópia ústrižku, naskenuj) priložte k prihláške. Nominačný poplatok sa nevracia. Z pozbieranej sumy budú hradené organizačné výdavky, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Prihlášku i poplatok je možné odovzdať osobne v MOS Modra.

 

 1. Odbornú porotu menuje riaditeľka MOS Modra.

 

 1. Porota bude hodnotiť intonáciu, súhru s hudobným sprievodom, pohybovú kultúru a celkový dojem z interpretácie.

V jednotlivých kategóriách budú udelené ceny 1. miesto, 2., 3. miesto a zo všetkých súťažiacich bude vyhlásený jeden – Laureát Malokarpatský slávik roku 2020.

 

 1. Špeciálnou cenou bude Cena divákov.

 

 1. Organizátor neprepláca zúčastneným uchádzačom dopravu a iné náklady spojené s účasťou na súťaži.

Informácie: Darina Mladenovová, t.č.: 0918 971 090, e-mail: mladenovova@moska.sk, www.moska.sk. Odoslaním prihlášky súhlasíte so zverejnením videozáznamu a fotografií podujatia Malokarpatský slávik 2020 na účely propagácie súťaže a MOS v médiách a na webovej stránke.

 

Malokarpatský slávik 2020 propozície