Novinky

Malokarpatský slávik 15. – 16. 5. 2020

Súťaž spevákov amatérov – populárnej piesne

Organizátor súťaže: Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 1. Podmienkou účasti v súťaži je povinnosť zúčastniť sa výberového konkurzu, ktorý sa uskutoční 15. 5. 2020 v Kultúrnom dome v Budmericiach

(bez účasti verejnosti, okrem sprievodu – rodičov, pedagógov).

Súťažné finále sa uskutoční 16. 5. 2020 v Budmericiach, v parku Budmerického kaštieľa ako súčasť programu podujatia „Budmerická fazulovica“ pred obecenstvom a pozvanými médiami (2000 – 5000 divákov). Ubytovanie na základe prihlášky zabezpečí v Budmericiach organizátor, platí súťažiaci (12,-€ osoba/noc).

Do finálového galaprogramu postúpi maximálne 25 interpretov vybraných odbornou porotou.

Do výberového konkurzu si uchádzači pripravia dve súťažné piesne zo žánrovej oblasti populárnej hudby. Iný žáner nie je predmetom súťaže.

Vlastná tvorba je vítaná!

NOVÉ : Podmienkou účasti je , že jedna pieseň musí byť slovenská. Pri interpretácii v iných jazykoch sa bude vyžadovať správna výslovnosť. Každý súťažiaci môže mať vlastný hudobný sprievod  (potrebný hudobný nástroj si interpret zabezpečí individuálne), podkladovú melódiu na CD, USB (bez spevu).

 

Súťaží sa vo vekových kategóriách:

 1. kategória10 – 13 roční                III. kategória  19 – 30 roční                        V. kategória – vlastná tvorba
 2. kategória14 – 18 roční               IV. kategória  31 – neobmedzene

 

 1. Cieľom súťaže je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, vyhľadávať nádejné talenty a dať možnosť talentovaným spevákom prezentovať sa na verejnosti.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vo veku od 10 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená.

Pri výbere piesní z hľadiska dramaturgie organizátor odporúča výber tak, aby jedna bola v rýchlejšom a druhá v pomalom tempe. Súťažné piesne treba interpretovať bez textovej predlohy. Oblečenie súťažiacich by malo byť adekvátne súťažnej atmosfére, repertoáru.

 

 1. Podmienkou účasti vo výberovom konkurze je vyplnenie a odoslanie PRIHLÁŠKY do 30. marca 2020 na adresu Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra, alebo mailom na mladenovova@moska.sk a zaplatenie nominačného poplatku 20,-€. Platí sa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Malokarpatského osvetového strediska v Modre , IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 1939,

VS: 052020 do poznámky uveďte meno účastníka. Doklad o zaplatení nominačného poplatku (fotokópia ústrižku, naskenuj) priložte k prihláške. Nominačný poplatok sa nevracia. Z pozbieranej sumy budú hradené organizačné výdavky, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

Prihlášku i poplatok je možné odovzdať osobne v MOS Modra.

 

 1. Odbornú porotu menuje riaditeľka MOS Modra.

 

 1. Porota bude hodnotiť intonáciu, súhru s hudobným sprievodom, pohybovú kultúru a celkový dojem z interpretácie.

V jednotlivých kategóriách budú udelené ceny 1. miesto, 2., 3. miesto a zo všetkých súťažiacich bude vyhlásený jeden – Laureát Malokarpatský slávik roku 2020.

 

 1. Špeciálnou cenou bude Cena divákov.

 

 1. Organizátor neprepláca zúčastneným uchádzačom dopravu a iné náklady spojené s účasťou na súťaži.

Informácie: Darina Mladenovová, t.č.: 0918 971 090, e-mail: mladenovova@moska.sk, www.moska.sk. Odoslaním prihlášky súhlasíte so zverejnením videozáznamu a fotografií podujatia Malokarpatský slávik 2020 na účely propagácie súťaže a MOS v médiách a na webovej stránke.

 

Malokarpatský slávik 2020 propozície

 

Pozvánka na prednášku – kompostovanie v kompostéroch

Dátum: 12. decembra 2019 (štvrtok) o 18:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom v Doľanoch

Lektor: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

Program:

 • čo kompostovať a čo nie
 • ako kompostovať efektívne
 • ako si vyrobiť kvalitný kompost v domácich podmienkach
 • využitie kompostu na záhrade
 • diskusia

Stačí, ak sa za domácnosť zúčastní aspoň 1 osoba.

Tešíme sa na Vás!

Prednáška 12.12.2019 v KD- Kompostovanie v kompostéroch

Výdaj kompostérov

Oznamujeme občanom, ktorí si ešte nevyzdvihli kompostér, že ďalší termín ich  vydávania je sobota 30.11.2019 od 9.00 hod. – 12.00 hod. v Sklade hasičskej výzbroje a výstroje (pri bytovke).

Vykurovacia sezóna

Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW           1 x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW            1 x za 2 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                          1 x za 6 mesiacov

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Zmena sídla Spoločného obecného úradu (stavebný úrad)

Od 1.10.2019 je Spoločný obecný úrad (stavebný úrad)  presťahovaný z Modry do Budmeríc.

Sídlo: Budmerice č. 534 (bývalá budova obecného úradu)

Tel. kontakt:

033/6448 190

033/6448 191

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8.00 h.   –   12.00 h.
Streda: 8.00 h.   –    12.00 h. 13.00 h.     –    17.00 h.
Prvá sobota v mesiaci 8.00 h.    –   12.00 h.

 

Zmena organizácie dopravy počas Vinobrania v Modre.

Od 26.9.2019 do 30.9.2019

(štvrtok od 12:00 hod. – pondelok do 12:00 hod.)

z dôvodu konania VINOBRANIA v Modre bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

 • zastávka Modra , Štúrova ul. bude premiestnená na Kalinčiakovu ul. pred kino
 • zastávky Modra, obch.dom a Modra, kaplnka budú dočasne zrušené bez náhrady

Obchádzkové trasy:

 • smer Pezinok, Bratislava – po uliciach Horná, Baštová, Vinárska, Dr.Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova;
 • smer Trnava, Budmerice, Doľany po uliciach Štefánikova, Kalinčiakova, Dr.Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná;
 • smer Šenkvice, Vištuk, Senec po uliciach Štefánikova, Šúrska, Dolná; doplnené zastavovanie na autobusových zastávkach Modra, Štefánikova ul.Modra, Šúrska ul.;
 • diaľkové linky – budú mať náhradnú zastávku v oboch smeroch na Kalinčiakovej ulici pred kinom.

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením.