Profil verejného obstarávateľa

Obec vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Predmetom súťaže je predkladanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľnosti a to jednotlivo, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, v katastrálnom území Doľany, obec Doľany, okres Pezinok, pozemku, lokalita: Za rybníkom,

a to konkrétne:

– parcela registra „C“ č. 1994/7, Ostatné plochy, o výmere 27200 m.,

ktoré je vo výlučnom vlastníctve Obce Doľany, zapísaná na liste vlastníctva č. 1246

 

Verejná obchodná súťaž Za rybníkom

Situačná mapa