Ukrajina

Vyplácanie dávok pre utečencov z Ukrajiny

Dávku v hmotnej núdzi za mesiac marec 2022 si môžete prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

OZNAM – žiadosti o poskytovanie hmotnej núdze pre občanov Ukrajiny

Občania Ukrajiny, ktorí  prichádzajú na územie SR, majú v zmysle  platných zákonov možnosť uplatnenia si nároku na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky.

Základnou podmienkou, pre uplatnenie nároku je, aby cudzinec, ktorý prichádza z Ukrajiny a chce požiadať o pomoc v hmotnej núdzi  sa  preukázal preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Uvedené doklady musia byť originálne.

Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka  – deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko môže ísť napr.  o starých  rodičov, iných príbuzných resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka a príspevky  tak, ako občanom SR, okrem príspevku na bývanie.  Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie.

V prípade, ak by sa deti utečencov integrovali do škôl  nevylučuje sa poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov  dieťaťa na cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo MŠ alebo ZŠ.

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, je úrad, kde sa cudzinec zdržiava.

Všetky užitočné informácie sú zverejnené na webovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane žiadostí, ktoré sú v anglickom, slovenskom a ukrajinskom jazyku.

Žiadosť i PHN UA vs SR

Žiadosť i PHN AJ vs SR

Obec Doľany a DHZ Doľany sa spolupodieľajú na dobrovoľnej zbierke pre Ukrajinu

Obec Doľany a DHZ Doľany sa spolupodieľajú na dobrovoľnej zbierke pre Ukrajinu, ktorú organizuje obec Budmerice. Humanitárna pomoc bude vyvezená do 2 prihraničných obcí ( Veľké Berezné a Malé Berezné) na Ukrajine.

Občania môžu prispieť materiálne – trvanlivé potraviny, zdravotnícke potreby, hygienické potreby, jednorazový riad a príbor, rýchlovarné kanvice, deky a pod.

Tovar môžete priniesť do Kultúrneho domu Juraja Fándlyho v Doľanoch  v dňoch od  1.3.2022 do 4.3. 2022 v čase od 10:00 – 12:00 a od 17:00 – 19:00.

Vopred ďakujeme za poskytnutú pomoc.