Články

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa poskytujú dvoma spôsobmi:
a) zverejnením,
b) sprístupnením na základe žiadosti

Spôsob vybavenia žiadosti:
a) ústne – osobne, telefonicky,
b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,
c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát.

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa týka,
d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Spôsoby podania žiadosti:
a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad v Doľanoch, Doľany č. 169, 900 89 Doľany,
b) písomne osobným doručením na OÚ,
c) ústne u pracovníčky OÚ
d) elektronickou poštou na adresu: oudolany@dolany.sk

Zmena v organizácii dopravy z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku

Od 12.9.2019 do 16.9.2019

(štvrtok od 4:00 hod. – pondelok do 9:00 hod.)

z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

  • Autobusové zastávky Pezinok,nám.; Pezinok,Trnavská; Pezinok,Kupeckého ul. hostinec;Pezinok,Kupeckého ul.ZŠ;Pezinok,Suvorovovaul.; Pezinok,Rázusova ul.rázc.a Pezinok,Šenkvická ul.v obidvoch smeroch budú bez náhrady dočasne zrušené.

Obchádzkové trasy:

  • Spoje nebudú premávať cez Pezinok, nám., počas obchádzky budú zachádzať iba na zastávku Pezinok, žel.st..
  • Smer Bratislavapo uliciachSenecká, Kalinčiakova, Moyzesova; s obsluhou zastávky Pezinok,žel.st. a ďalej pokračovať po Jesenského a Bratislavskej.
  • Smer Modra, Budmerice, Doľany, Trnavapo uliciach Bratislavská, Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok,žel.st. a ďalej pokračovať po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká.
  • Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malackypo uliciach Moyzesova, Kalinčiakova, Senecká, Šenkvická s odbočením cez sídlisko Muškát; s obsluhou zastávok Pezinok, Muškát a Pezinok, Muškát Pekníková ul..

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Doľany.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Doľanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala Natália Bednárovská.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Doľany uvolnila zvolená poslankyňa Iveta Bednarovská, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 6. septembra 2019.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktualizácia cestovného poriadku platná od 1.9.2019

Bratislava – Trstín – Chtelnica od 1.9.19

102425 Bratislava – Trstín – Chtelnica, IDS BK 576

 

Doplnená zastávka Horné Orešany, most.

Z dôvodu výluky na trase v úseku Doľany – Dolné Orešany a späť, je zastávka Dolné Orešany, obec nahradená zastávkou Dolné Orešany, kostol.

 

Spoj č. 1 ( )– s odchodom Doľany o 6:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám o 7:24 hod., zrušený

Spoj č. 3 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 7:20 hod a s príchodom Doľany o 8:37 hod., zmena znamienka na 6+ a spoj je predlžený do Horných Orešany, most s príchodom o 8:52 hod.

Spoj č. 5 ( )– s odchodom Doľany o 8:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 9:01 hod., zrušený

Spoj č. 7 (X)– s odchodom Pezinok, nám. o 12:03 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 13:24 hod., zrušený

Spoj č. 9 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 12:20 hod. a s príchodom Doľany o 13:37 hod., zmena znamienka na X a s príchodom Doľany o 13:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 13:52 hod.

Spoj č. 11 ( )– s odchodom Doľany o 13:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 14:24 hod., zrušený

Spoj č. 13 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 13:20 hod. a s príchodom Doľany o 14:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 14:52 hod.

Spoj č. 15 (X)– s odchodom Doľany o 14:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 15:27 hod., zrušený

Spoj č. 17 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 14:20 hod. a s príchodom Doľany o 15:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 15:52 hod.

Spoj č. 19 (X)– s odchodom Doľany o 15:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 16:04 hod., zrušený

Spoj č. 21 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 15:20 hod. a s príchodom Doľany o 16:37 hod., zmena znamienka na X a predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 16:52 hod.

Spoj č. 23 ( )– s odchodom Doľany o 16:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 17:04 hod., zrušený

Spoj č. 27 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 17:20 hod. a s príchodom Doľany o 18:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 18:52 hod.,

Spoj č. 29 (X)– s odchodom Doľany o 18:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 19:04 hod., zrušený

Spoj č. 31 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 18:20 hod. a s príchodom Doľany o 19:37 hod., zmena znamienka na X a predlžený do zastávky Horné Orešany s príchodom o 19:52 hod.

Spoj č. 33 ( )– s odchodom Doľany o 19:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 20:24 hod., zrušený

Spoj č. 2 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 4:32 hod. a s príchodom Doľany o 5:03 hod., zrušený

Spoj č. 4 ( )– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

  • Spoj č. 4 (X)– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 4:46 hod.,
  • Spoj č. 104 (6+ )– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod.,

Spoj č. 8 (X)– s odchodom Doľany o 5:33 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:50 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 5:16 hod.,

Spoj č. 10 (X)– s odchodom Chtelnica, nám. o 5:13 hod. a s príchodom Doľany o 6:03 hod., zrušený

Spoj č. 12 (X)– s odchodom Doľany o 6:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 5:46 hod.,

Spoj č. 14 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 6:32 hod. a s príchodom Doľany o 7:03 hod., zrušený

Spoj č. 16 (X)– s odchodom Doľany o 7:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 6:46 hod.,

Spoj č. 18 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 8:16 hod. a s príchodom Doľany o 9:03 hod., zrušený

Spoj č. 20 ( )– s odchodom Doľany o 9:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 10:20 hod. zmena času odchodu Doľany o 8:53 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 10:10

Spoj č. 22 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 9:50 hod. a s príchodom Doľany o 10:18 hod., zrušený

Spoj č. 24 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 10:50 hod. a s príchodom Doľany o 11:18 hod., zrušený

Spoj č. 26 (6+)– s odchodom Doľany o 11:18 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 12:35 hod., zrušený

Spoj č. 28 (X)– s odchodom Doľany o 10:18 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 10:52 hod., zrušený

Spoj č. 30 (X)– s odchodom Chtelnica, nám. o 14:41 hod. a s príchodom Doľany o 15:28 hod., zrušený

Spoj č. 32 (X)– s odchodom Doľany o 15:28 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:45 hod., zrušený

Spoj č. 34 ( )– s odchodom Chtelnica, nám. o 15:41 hod. a s príchodom Doľany o 16:28 hod., zrušený

Spoj č. 36 ( )– s odchodom Doľany o 16:28 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:45 hod., zmena znamienka na X a  predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 16:31 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:05 hod.,

Spoj č. 38 ( )– s odchodom Chtelnica, nám. o 20:31 hod. a s príchodom Doľany o 21:18 hod., zrušený

Spoj č. 40 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 17:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:48 hod., zrušený

Spoj č. 42 ( )– s odchodom Doľany o 17:48 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 18:22 hod., zmena znamienka na X a predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 17:31 hod.,

Spoj č. 44 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 11:50 hod. a s príchodom Doľany o 12:18 hod., zrušený

Spoj č. 46 (X)– s odchodom Doľany o 12:18 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 13:35 hod., je predlžený zo zastávky Horné Orešany, most o 12:01 hod.