Články

Aktualizácia cestovného poriadku platná od 1.9.2019

Bratislava – Trstín – Chtelnica od 1.9.19

102425 Bratislava – Trstín – Chtelnica, IDS BK 576

 

Doplnená zastávka Horné Orešany, most.

Z dôvodu výluky na trase v úseku Doľany – Dolné Orešany a späť, je zastávka Dolné Orešany, obec nahradená zastávkou Dolné Orešany, kostol.

 

Spoj č. 1 ( )– s odchodom Doľany o 6:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám o 7:24 hod., zrušený

Spoj č. 3 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 7:20 hod a s príchodom Doľany o 8:37 hod., zmena znamienka na 6+ a spoj je predlžený do Horných Orešany, most s príchodom o 8:52 hod.

Spoj č. 5 ( )– s odchodom Doľany o 8:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 9:01 hod., zrušený

Spoj č. 7 (X)– s odchodom Pezinok, nám. o 12:03 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 13:24 hod., zrušený

Spoj č. 9 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 12:20 hod. a s príchodom Doľany o 13:37 hod., zmena znamienka na X a s príchodom Doľany o 13:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 13:52 hod.

Spoj č. 11 ( )– s odchodom Doľany o 13:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 14:24 hod., zrušený

Spoj č. 13 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 13:20 hod. a s príchodom Doľany o 14:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 14:52 hod.

Spoj č. 15 (X)– s odchodom Doľany o 14:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 15:27 hod., zrušený

Spoj č. 17 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 14:20 hod. a s príchodom Doľany o 15:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 15:52 hod.

Spoj č. 19 (X)– s odchodom Doľany o 15:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 16:04 hod., zrušený

Spoj č. 21 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 15:20 hod. a s príchodom Doľany o 16:37 hod., zmena znamienka na X a predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 16:52 hod.

Spoj č. 23 ( )– s odchodom Doľany o 16:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 17:04 hod., zrušený

Spoj č. 27 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 17:20 hod. a s príchodom Doľany o 18:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 18:52 hod.,

Spoj č. 29 (X)– s odchodom Doľany o 18:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 19:04 hod., zrušený

Spoj č. 31 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 18:20 hod. a s príchodom Doľany o 19:37 hod., zmena znamienka na X a predlžený do zastávky Horné Orešany s príchodom o 19:52 hod.

Spoj č. 33 ( )– s odchodom Doľany o 19:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 20:24 hod., zrušený

Spoj č. 2 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 4:32 hod. a s príchodom Doľany o 5:03 hod., zrušený

Spoj č. 4 ( )– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 4 (X)– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 4:46 hod.,
 • Spoj č. 104 (6+ )– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod.,

Spoj č. 8 (X)– s odchodom Doľany o 5:33 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:50 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 5:16 hod.,

Spoj č. 10 (X)– s odchodom Chtelnica, nám. o 5:13 hod. a s príchodom Doľany o 6:03 hod., zrušený

Spoj č. 12 (X)– s odchodom Doľany o 6:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 5:46 hod.,

Spoj č. 14 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 6:32 hod. a s príchodom Doľany o 7:03 hod., zrušený

Spoj č. 16 (X)– s odchodom Doľany o 7:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 6:46 hod.,

Spoj č. 18 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 8:16 hod. a s príchodom Doľany o 9:03 hod., zrušený

Spoj č. 20 ( )– s odchodom Doľany o 9:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 10:20 hod. zmena času odchodu Doľany o 8:53 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 10:10

Spoj č. 22 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 9:50 hod. a s príchodom Doľany o 10:18 hod., zrušený

Spoj č. 24 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 10:50 hod. a s príchodom Doľany o 11:18 hod., zrušený

Spoj č. 26 (6+)– s odchodom Doľany o 11:18 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 12:35 hod., zrušený

Spoj č. 28 (X)– s odchodom Doľany o 10:18 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 10:52 hod., zrušený

Spoj č. 30 (X)– s odchodom Chtelnica, nám. o 14:41 hod. a s príchodom Doľany o 15:28 hod., zrušený

Spoj č. 32 (X)– s odchodom Doľany o 15:28 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:45 hod., zrušený

Spoj č. 34 ( )– s odchodom Chtelnica, nám. o 15:41 hod. a s príchodom Doľany o 16:28 hod., zrušený

Spoj č. 36 ( )– s odchodom Doľany o 16:28 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:45 hod., zmena znamienka na X a  predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 16:31 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:05 hod.,

Spoj č. 38 ( )– s odchodom Chtelnica, nám. o 20:31 hod. a s príchodom Doľany o 21:18 hod., zrušený

Spoj č. 40 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 17:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:48 hod., zrušený

Spoj č. 42 ( )– s odchodom Doľany o 17:48 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 18:22 hod., zmena znamienka na X a predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 17:31 hod.,

Spoj č. 44 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 11:50 hod. a s príchodom Doľany o 12:18 hod., zrušený

Spoj č. 46 (X)– s odchodom Doľany o 12:18 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 13:35 hod., je predlžený zo zastávky Horné Orešany, most o 12:01 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a enviromentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314//2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch    z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiaru sa zároveň  zakazuje:

 • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov     p o v i n n í    najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej jednotky a uskutočnenie zásahu,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese,
 • spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesy postihnuté živelnou pohromou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe (napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá),
 • označiť všetky ohniská a vstupy do lesov zákazom použitia otvoreného ohňa a zakladať ohne.