Články

Vykurovacia sezóna

Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW           1 x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW            1 x za 2 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                          1 x za 6 mesiacov

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Zmena sídla Spoločného obecného úradu (stavebný úrad)

Od 1.10.2019 je Spoločný obecný úrad (stavebný úrad)  presťahovaný z Modry do Budmeríc.

Sídlo: Budmerice č. 534 (bývalá budova obecného úradu)

Tel. kontakt:

033/6448 190

033/6448 191

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8.00 h.   –   12.00 h.
Streda: 8.00 h.   –    12.00 h. 13.00 h.     –    17.00 h.
Prvá sobota v mesiaci 8.00 h.    –   12.00 h.

 

OZNAM – výdaj kompostérov

Dňa 12.10.2019 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. sa budú pri novom sklade hasičskej techniky  /pri MŠ/ vydávať kompostéry do každej domácnosti .

Dátum zberu elektronického odpadu V Doľanoch dňa 02.10.2019 (streda) od 08:00 hod.

Vážení občania,

Obecný úrad Doľany v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 02.10.2019 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky,  práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, PC, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Zmena organizácie dopravy počas Vinobrania v Modre.

Od 26.9.2019 do 30.9.2019

(štvrtok od 12:00 hod. – pondelok do 12:00 hod.)

z dôvodu konania VINOBRANIA v Modre bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

 • zastávka Modra , Štúrova ul. bude premiestnená na Kalinčiakovu ul. pred kino
 • zastávky Modra, obch.dom a Modra, kaplnka budú dočasne zrušené bez náhrady

Obchádzkové trasy:

 • smer Pezinok, Bratislava – po uliciach Horná, Baštová, Vinárska, Dr.Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova;
 • smer Trnava, Budmerice, Doľany po uliciach Štefánikova, Kalinčiakova, Dr.Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná;
 • smer Šenkvice, Vištuk, Senec po uliciach Štefánikova, Šúrska, Dolná; doplnené zastavovanie na autobusových zastávkach Modra, Štefánikova ul.Modra, Šúrska ul.;
 • diaľkové linky – budú mať náhradnú zastávku v oboch smeroch na Kalinčiakovej ulici pred kinom.

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením.

Zmena v organizácii dopravy z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku

Od 12.9.2019 do 16.9.2019

(štvrtok od 4:00 hod. – pondelok do 9:00 hod.)

z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

 • Autobusové zastávky Pezinok,nám.; Pezinok,Trnavská; Pezinok,Kupeckého ul. hostinec;Pezinok,Kupeckého ul.ZŠ;Pezinok,Suvorovovaul.; Pezinok,Rázusova ul.rázc.a Pezinok,Šenkvická ul.v obidvoch smeroch budú bez náhrady dočasne zrušené.

Obchádzkové trasy:

 • Spoje nebudú premávať cez Pezinok, nám., počas obchádzky budú zachádzať iba na zastávku Pezinok, žel.st..
 • Smer Bratislavapo uliciachSenecká, Kalinčiakova, Moyzesova; s obsluhou zastávky Pezinok,žel.st. a ďalej pokračovať po Jesenského a Bratislavskej.
 • Smer Modra, Budmerice, Doľany, Trnavapo uliciach Bratislavská, Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok,žel.st. a ďalej pokračovať po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká.
 • Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malackypo uliciach Moyzesova, Kalinčiakova, Senecká, Šenkvická s odbočením cez sídlisko Muškát; s obsluhou zastávok Pezinok, Muškát a Pezinok, Muškát Pekníková ul..

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Doľany.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Doľanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala Natália Bednárovská.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Doľany uvolnila zvolená poslankyňa Iveta Bednarovská, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 6. septembra 2019.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktualizácia cestovného poriadku platná od 1.9.2019

Bratislava – Trstín – Chtelnica od 1.9.19

102425 Bratislava – Trstín – Chtelnica, IDS BK 576

 

Doplnená zastávka Horné Orešany, most.

Z dôvodu výluky na trase v úseku Doľany – Dolné Orešany a späť, je zastávka Dolné Orešany, obec nahradená zastávkou Dolné Orešany, kostol.

 

Spoj č. 1 ( )– s odchodom Doľany o 6:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám o 7:24 hod., zrušený

Spoj č. 3 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 7:20 hod a s príchodom Doľany o 8:37 hod., zmena znamienka na 6+ a spoj je predlžený do Horných Orešany, most s príchodom o 8:52 hod.

Spoj č. 5 ( )– s odchodom Doľany o 8:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 9:01 hod., zrušený

Spoj č. 7 (X)– s odchodom Pezinok, nám. o 12:03 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 13:24 hod., zrušený

Spoj č. 9 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 12:20 hod. a s príchodom Doľany o 13:37 hod., zmena znamienka na X a s príchodom Doľany o 13:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 13:52 hod.

Spoj č. 11 ( )– s odchodom Doľany o 13:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 14:24 hod., zrušený

Spoj č. 13 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 13:20 hod. a s príchodom Doľany o 14:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 14:52 hod.

Spoj č. 15 (X)– s odchodom Doľany o 14:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 15:27 hod., zrušený

Spoj č. 17 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 14:20 hod. a s príchodom Doľany o 15:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 15:52 hod.

Spoj č. 19 (X)– s odchodom Doľany o 15:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 16:04 hod., zrušený

Spoj č. 21 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 15:20 hod. a s príchodom Doľany o 16:37 hod., zmena znamienka na X a predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 16:52 hod.

Spoj č. 23 ( )– s odchodom Doľany o 16:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 17:04 hod., zrušený

Spoj č. 27 (X)– s odchodom Bratislava, AS o 17:20 hod. a s príchodom Doľany o 18:37 hod., predlžený do zastávky Horné Orešany, most o 18:52 hod.,

Spoj č. 29 (X)– s odchodom Doľany o 18:37 hod. a s príchodom Trstín, OcÚ o 19:04 hod., zrušený

Spoj č. 31 ( )– s odchodom Bratislava, AS o 18:20 hod. a s príchodom Doľany o 19:37 hod., zmena znamienka na X a predlžený do zastávky Horné Orešany s príchodom o 19:52 hod.

Spoj č. 33 ( )– s odchodom Doľany o 19:37 hod. a s príchodom Chtelnica, nám. o 20:24 hod., zrušený

Spoj č. 2 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 4:32 hod. a s príchodom Doľany o 5:03 hod., zrušený

Spoj č. 4 ( )– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 4 (X)– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 4:46 hod.,
 • Spoj č. 104 (6+ )– s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod.,

Spoj č. 8 (X)– s odchodom Doľany o 5:33 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:50 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 5:16 hod.,

Spoj č. 10 (X)– s odchodom Chtelnica, nám. o 5:13 hod. a s príchodom Doľany o 6:03 hod., zrušený

Spoj č. 12 (X)– s odchodom Doľany o 6:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 5:46 hod.,

Spoj č. 14 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 6:32 hod. a s príchodom Doľany o 7:03 hod., zrušený

Spoj č. 16 (X)– s odchodom Doľany o 7:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:20 hod., predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 6:46 hod.,

Spoj č. 18 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 8:16 hod. a s príchodom Doľany o 9:03 hod., zrušený

Spoj č. 20 ( )– s odchodom Doľany o 9:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 10:20 hod. zmena času odchodu Doľany o 8:53 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 10:10

Spoj č. 22 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 9:50 hod. a s príchodom Doľany o 10:18 hod., zrušený

Spoj č. 24 ( )– s odchodom Trstín, OcÚ o 10:50 hod. a s príchodom Doľany o 11:18 hod., zrušený

Spoj č. 26 (6+)– s odchodom Doľany o 11:18 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 12:35 hod., zrušený

Spoj č. 28 (X)– s odchodom Doľany o 10:18 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 10:52 hod., zrušený

Spoj č. 30 (X)– s odchodom Chtelnica, nám. o 14:41 hod. a s príchodom Doľany o 15:28 hod., zrušený

Spoj č. 32 (X)– s odchodom Doľany o 15:28 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:45 hod., zrušený

Spoj č. 34 ( )– s odchodom Chtelnica, nám. o 15:41 hod. a s príchodom Doľany o 16:28 hod., zrušený

Spoj č. 36 ( )– s odchodom Doľany o 16:28 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:45 hod., zmena znamienka na X a  predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 16:31 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:05 hod.,

Spoj č. 38 ( )– s odchodom Chtelnica, nám. o 20:31 hod. a s príchodom Doľany o 21:18 hod., zrušený

Spoj č. 40 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 17:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:48 hod., zrušený

Spoj č. 42 ( )– s odchodom Doľany o 17:48 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 18:22 hod., zmena znamienka na X a predlžený z odchodom Horné Orešany, most o 17:31 hod.,

Spoj č. 44 (X)– s odchodom Trstín, OcÚ o 11:50 hod. a s príchodom Doľany o 12:18 hod., zrušený

Spoj č. 46 (X)– s odchodom Doľany o 12:18 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 13:35 hod., je predlžený zo zastávky Horné Orešany, most o 12:01 hod.