Články

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 – záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 č. OU-BA-OSZP1-2018/012556/ANJ/SEA sa nachádza na obecnom úrade a je k dispozícii na nahliadnutie, je možné robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách na obecnom úrade.

Dokument je zverejnený na webovej stránke Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020- záverečné stanovisko

Zber veľkoobjemového odpadu

Kontajnery pre veľký odpad

Kontajnery pre veľkoobjemový odpad a kontajner pre drobný stavebný odpad budú pre obyvateľov obce k dispozícii v dňoch 6. a 7. júla 2018

piatok          od 14.00 do 18.00 hod.

sobota         od    8.00 do 14.00 hod.

Kontanery budú umiestnené v areáli PVOD Doľany.