GDPR

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí!

Prevádzkovateľ – Obec Doľany, so sídlom Doľany 169, Doľany, 90088, IČO: 00304727

si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatí dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatí zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Doľany, facebookovej stránke a iných,  budú uchovávané po dobu 3 rokov.

O detailoch GDPR sa dozviete detaily tu.