História

História obce

Už takmer pred dvesto rokmi náš národný dejateľ a miestny historik Juraj Fándly v úvode jednej zo svojich kníh napísal:

Nectí občana, že sa nechce oboznámiť s dejinami vlasti, keď by to vedel. Preto: vlasti osož, koľko len môžeš, rozprávaj mladším i mladým o pamiatke otcov, skúmaj počiatky svojho ľudu a váž si jeho dejiny.

V duchu tohto citátu sa Vám pokúsime priblížiť našu malokarpatskú obec DOĽANY.

Najstaršia písomná zmienka o poddanskej obci (usadlosti) panstva Červený Kameň je z roku 1390, kedy sa nazývala Ottenthal, čo v preklade z nemčiny znamená Ottovo údolie či údolie Ompitovo. Názov bol odvodený od mena cisára Otta II., neskôr bol poslovenčený na Ompitál a od konca 16., resp. začiatku 17. storočia sa na základe písomného privilégia udeleného uhorským kráľom Ferdinandom II. stal slávnym trhovým mestečkom na čele s richtárom a bola mu udelená obecná pečať. Už v tom čase sa každý rok v obci konalo niekoľko veľkých jarmokov.

Mestská veža

Doľany boli pôvodne nemeckou usadlosťou, Slováci sa tu začali usádzať až v druhej polovici 16. storočia. Na vinohradníctvo zamerané mestečko patrilo pod červenokamenské panstvo Fuggerovcov a neskôr Pálffyovcov. Pred polovicou 18. storočia došlo v obci k zmene národnostných pomerov, keď slovensky hovoriace obyvateľstvo získalo prevahu. Od tejto doby sú už obecné dokumenty vedené v slovenčine a z mestečka Ottenthal sa stáva Ompitál.

Veža a ulica v Doľanoch.

V 20. storočí nastáva stavebné oživenie Dolian. Obec sa rýchlo územne rozrastá, najrýchlejšie počas celej svojej histórie. V roku 1948 bola obec z rozhodnutia Povereníctva vnútra Slovenskej republiky premenovaná na Doľany.

Dolianski hasiči

Obchod pri vežiObchod pri veži.

Odtlačok obecnej pečate poddanského mestečka Ompitál, ktorý sa stal základom pre erb obce Doľany, sa nachádza na dokumente z 20. decembra 1634.

Znamením pečate je sv. Leonard, svätec – patrón obce, mních, rehoľník v habite, Francúz narodený v Akvitánii. V Ompitáli sa teší veľkej úcte, na znak čoho mu Ompitálčania postavili v 15. storočí kostolík. Odvtedy sa konajú v Ompitáli púte k jeho kaplnke, v nedeľu v oktáve Nanebovstúpenia Pána. Je patrónom uväznených, pastierov a rodičiek, preto má v pečatidle atribúty putá a podkovy. Na dolianskom erbe však drží v rukách dva strapce hrozna ako hlavný atribút mestečka Ompitál.


Súvisiace informácie

Osobnosti Dolian

Pamätihodnosti Dolian

Doliansky historický chodník