Verejné súťaže

Zákazky podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.