Oznam

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o  delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané 29.02.2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. V listinnej forme na adresu Obec Doľany, Obecný úrad č. 169, 900 88  Doľany, v elektronickej forme na adresu oudolany@dolany.sk

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Doľany má utvorený jeden volebný okrsok.

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Doľany.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Doľanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala Natália Bednárovská.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Doľany uvolnila zvolená poslankyňa Iveta Bednarovská, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 6. septembra 2019.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.