Úradné oznamy

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie oznámenia o  delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané 29.02.2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. V listinnej forme na adresu Obec Doľany, Obecný úrad č. 169, 900 88  Doľany, v elektronickej forme na adresu oudolany@dolany.sk

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Doľany má utvorený jeden volebný okrsok.

Obec vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Predmetom súťaže je predkladanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľnosti a to jednotlivo, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, v katastrálnom území Doľany, obec Doľany, okres Pezinok, pozemku, lokalita: Za rybníkom,

a to konkrétne:

– parcela registra „C“ č. 1994/7, Ostatné plochy, o výmere 27200 m.,

ktoré je vo výlučnom vlastníctve Obce Doľany, zapísaná na liste vlastníctva č. 1246

 

Verejná obchodná súťaž Za rybníkom

Situačná mapa