Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky