Novelizácia zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom obce