Všeobecne záväzné nariadenie Doľany č. ….. o podmienkach držania psov na území Obce Doľany – návrh