Všeobecné záväzné nariadenia

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Doľany

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Doľany

VZN 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce

návrh VZN 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN Trhový poriadok

VZN o ochrannom pásme pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2019 – Štatut obce

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

Návrh VZN obce Doľany č. 2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN – O záväzných častiach územného plánu obce

VZN – O určení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN – O príspevku na stravovanie

VZN – O nakladaní s odpadmi

VZN – O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 01/2016

VZN – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012

VZN – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2015

VZN – O miestnej dani za ubytovanie

VZN – O miestnej dani za používanie verejného priestranstva

VZN – O miestnej dani za nevýherné hracie automaty

VZN – O dani za psa

VZN – O dani z nehnuteľnosti

Dodatok 01/2011 k VZN 01/2009 o miestnych daniach

Dodatok 01/2015 k VZN 02/2009

VZN – O miestnych daniach 01/2009

VZN – Cintorínsky poriadok pre pohrebisko v obci Doľany

Poplatky v obci platné od 01.01.2020.

VZN o podmienkach držania psov.

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti.