Menu
Obec Doľany
ObecDoľany

Činnosť hasičov v roku 2023

Činnosť hasičov v roku 2023 1

Územná pôsobnosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku je okres Pezinok – 17 obcí a okres Senec 28 obcí. Ani predchádzajúci rok sa nezaobišiel bez pomoci príslušníkov   Okresného Hasičského zboru v Pezinku, ktorí pomáhali občanom pri rôznych nežiaducich udalostiach.

Na území okresov Pezinok a Senec uskutočnili hasiči   spolu  744 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 106 krát v okrese Pezinok a 121 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 232 (80 v okrese Pezinok a 152 v okrese Senec). Technická pomoc - odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody, odstraňovanie nebezpečných látok a pod. bola poskytnutá v 270 prípadoch. Pre zvýšenie odborných znalostí, ale i fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 15 taktických a previerkových cvičení.  

Pri požiaroch v oboch okresoch bola priama škoda vyčíslená na  2 542 750 €. V uplynulom roku, tak ako aj v ostatných rokoch, najviac požiarov aj podľa celoslovenskej štatistiky vzniklo v jarných mesiacoch a v mesiaci júl. Požiare vznikali  najčastejšie nedbalostným konaním fyzickej osoby, úmyselným zapálením neznámou osobu.

Hasiči vykonávajú fyzicky veľmi náročnú prácu, ich fyzická zdatnosť je dôležitá pri každom zásahu - požiari, dopravnej nehode, ale aj pri iných udalostiach, preto je nevyhnutné, aby pravidelne vykonávali fyzickú prípravu. O tom, že sú dobre fyzicky pripravení svedčia aj veľmi pekné výsledky, ktoré dosiahli príslušníci okresného riaditeľstva v krajskom kole hasičského športu, keď získali prvé miesto a reprezentovali hasičov Bratislavského kraja na celoslovenskej súťaži.  

Mnohí príslušníci okresného riaditeľstva boli vyslaní aj k zdolávaniu požiarov, ktoré vznikli v Grécku a v Českom Švajčiarsku a k požiaru lesa Malá Lodina na východnom Slovensku.

Oddelenie požiarnej prevencie okresného riaditeľstva je neoddeliteľnou súčasťou okresného riaditeľstva. Oddelenie zabezpečuje kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám  a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2023 bolo vykonaných spolu 166 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 2045 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v uplynulom roku boli zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 864. Na obciach bolo v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vykonaných 14 komplexných kontrol a 5 následných  kontrol.

V  preventívno - výchovnej oblasti  okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok - mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a  Malokarpatským múzeom v Pezinku, boli zorganizované oslavy svätého Floriána – patróna hasičov.  V priebehu celého roka vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva exkurzie pre žiakov a deti spojené s ukážkami práce hasičov a  techniky na oboch hasičských staniciach (v Pezinku a v Senci). Občania boli informovaní o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území okresov Pezinok a Senec za účelom ochrániť naše lesy pred požiarmi a článkami upozornení na vznik požiarov v prírodnom prostredí, počas vykurovacieho a vianočného obdobia a ako si zabezpečiť svoju domácnosť a ochrániť ju tak pred požiarom.      

Podobnými akciami, príspevkami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a širokej verejnosti o náročnej práci hasičov aj v nadchádzajúcom roku.

Občanom  prajeme v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

 

pplk. Ing. Eva Orlická

OR HaZZ v Pezinku

 

Dátum vloženia: 22. 1. 2024 14:29
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 1. 2024 14:33
Autor: Správca Webu

Obec Doľany


hore